כללי

הארכת תוקף אישורי דגם

הממונה על התקינה החליט להאריך תוקף אישורי דגם לטובין ליבואנים תוקף הארכה 01.09.2020  

הארכת תוקף אישורי דגם לטובין

הממונה על התקינה החליט להאריך את תוקף אישורי דגם לטובין ליבואנים, שתוקפם אמור לפוג בקרוב, תוקף הארכה הינו עד ליום 01.09.2020